hlavná stránka 
granty  MK SR

Grantový systém MK SR na rok 2007

Akcie:


- Elektronická registrácia
     (žiadosť, popis projektu, rozpočet projektu, čestné vyhlásenie, kontrolný list povinných náležitostí)
- Sledovanie stavu žiadosti:
        


Návody:


- Príručka k elektronickej registrácii
- Vyplnený vzor elektronického formulára


Štatistiky


- Štatistiky pre verejnosť


Informácie


LOGO pre propagáciu projektov podporených dotáciou MK SR nájdete na webstránke MK SR www.culture.gov.sk v časti Grantový systém MK SR za rok 2007. Prijímateľ dotácie je povinný najneskôr 15 dní pred realizáciou projektu zverejniť informáciu o jeho uskutočnení v štruktúre požadovaných údajov prístupných na adrese poskytovateľa http://registerkultury.gov.sk/podujatia. Do systému môžete vstúpiť tak, že zadáte svoj registračný kód malými písmenami do okna MENO a tiež do okna HESL0. Registračný kód nájdete aj na prílohách k zmluve pod čiarovým kódom. Kontaktný mail: granty@culture.gov.sk
Voľba:
- úvodná stránka
- podať žiadosť
- príručka k registrácii
- vzorový formulár
- štatistiky pre verejnosť


 © aSc 2005