hlavná stránka -> štatistiky 
granty  MK SR

Štatistiky 2008


počet žiadostí evidovaných na ministerstve: 8002
celková výška požadovanej dotácie:3 307 341 698 Sk
(109 783 632.01 Eur)
celková výška schválenej dotácie: 965 071 740 Sk
(32 034 513.05 Eur)


Zoznam žiadostí podľa programu


1Obnovme si svoj dom
 1.1Obnova kultúrnych pamiatok
 1.2Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
 1.3Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu
2Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií
 2.1Knižnice a knižničná činnosť
 2.2Múzeá a galérie
 2.3Ochrana kultúrneho dedičstva
 2.4Akvizícia múzeí a galérií
 2.5Akvizícia knižníc
3AudioVízia 2008
 3.1Tvorba a vývoj audiovizuálnych diel (development)
 3.2Produkcia audiovizuálnych diel
 3.3Produkcia dlhometrážnych filmov pre kiná
 3.4Postprodukcia a/alebo distribúcia audiovizuálnych diel
 3.5Minoritná koprodukcia dlhometrážnych filmov pre kiná
 3.6Distribúcia zahraničných audiovizuálnych diel
 3.7Podujatia a/alebo prezentácia audiovizuálnych diel
 3.8Edičná činnosť v oblasti audiovízie
4Umenie
 4.1Divadlo a tanec
 4.2Hudba
 4.3Výtvarné umenie, úžitkové umenie, fotografia, dizajn, architektúra
 4.4Medziodborové profesionálne kultúrne aktivity
 4.5Literatúra a knižná kultúra
5Pro Slovakia
 5.1Prezentácia umenia a kultúry v zahraničí
 5.2Mobilita umelcov a kultúrnych pracovníkov, medzinárodná spolupráca v oblasti kultúry
 5.3Spolufinancovanie projektov, ktoré získali podporu z medzinárodných zdrojov
6Kultúra národnostných menšín
 6.1Živá kultúra
 6.2Periodická tlač
 6.3Neperiodická tlač
 6.4Kultúrna politika
7Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva
 7.1Živá kultúra
 7.2Periodická tlač
 7.3Neperiodická tlač
8Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť
 8.1Prehliadky, festivaly, súťaže
 8.2Edukačné aktivity
 8.3Vznik a prezentácia tvorby
 8.4Vedecko-výskumná a publikačná činnosť
9Kultúrne poukazy
 9.1Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl ku kultúrnym hodnotám - zriaďovatelia škôl
 9.2Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl ku kultúrnym hodnotám - zriaďovatelia kultúrnych inštitúcií
 9.3Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl ku kultúrnym hodnotám - samostatné kultúrne inštitúcie
Voľba:
- úvodná stránka
- podať žiadosť
- príručka k registrácii
- vzorový formulár
- štatistiky pre verejnosť


 © aSc 2007