Štatistiky 2011


počet žiadostí evidovaných na ministerstve: 7216
celková výška požadovanej dotácie:104 724 020 Eur
(3 154 915 827 Sk)
celková výška schválenej dotácie: 16 902 835 Eur
(509 214 807 Sk)


Zoznam žiadostí podľa programu


1Obnovme si svoj dom
 1.1Obnova kultúrnych pamiatok
 1.2Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
 1.3Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu
2Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií
 2.1Knižnice a knižničná činnosť
 2.2Múzeá a galérie
 2.3Ochrana kultúrneho dedičstva
 2.4Akvizícia múzeí a galérií
 2.5Akvizícia knižníc
3Európske hlavné mesto kultúry 2013 - Košice
 3.1Podpora kľúčových podujatí a dlhodobých rozvojových projektov Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013
 3.2Podpora sprievodných podujatí a projektov súvisiacich s projektom Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013
4Umenie
 4.1Divadlo a tanec
 4.2Hudba
 4.3Výtvarné umenie, úžitkové umenie, fotografia, dizajn, architektúra
 4.4Medziodborové profesionálne kultúrne aktivity
 4.5Literatúra a knižná kultúra
5Pro Slovakia
 5.1Prezentácia umenia a kultúry v zahraničí
 5.2Mobilita umelcov a kultúrnych pracovníkov, medzinárodná spolupráca v oblasti kultúry
 5.3Spolufinancovanie projektov, ktoré získali podporu z medzinárodných zdrojov
6Národný cintorín v Martine
 6Národný cintorín v Martine
7Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva
 7.1Živá kultúra
 7.2Periodická tlač
 7.3Neperiodická tlač
8Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť
 8.1Prehliadky, festivaly, súťaže
 8.2Edukačné aktivity
 8.3Vznik a prezentácia tvorby
 8.4Vedecko-výskumná a publikačná činnosť
9Kultúrne poukazy
 9.1Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl ku kultúrnym hodnotám - zriaďovatelia škôl
 9.2Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl ku kultúrnym hodnotám - kultúrne inštitúcie