Štatistiky 2012


počet žiadostí evidovaných na ministerstve: 8116
celková výška požadovanej dotácie:96 333 651 Eur
(2 902 147 570 Sk)
celková výška schválenej dotácie: 19 871 695 Eur
(598 654 684 Sk)


Zoznam žiadostí podľa programu


1Obnovme si svoj dom
 1.1Obnova kultúrnych pamiatok
 1.2Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
 1.3Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu
 1.4Obnova a konzervácia torzálnej architektúry
 1.5Národný cintorín v Martine
2Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií
 2.1Knižnice a knižničná činnosť
 2.2Múzeá a galérie
 2.3Ochrana kultúrneho dedičstva
 2.4Akvizícia múzeí a galérií
 2.5Akvizícia knižníc
3Európske hlavné mesto kultúry 2013 - Košice
 3.1Podpora kľúčových podujatí a dlhodobých rozvojových projektov Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013
 3.2Podpora sprievodných podujatí a projektov súvisiacich s projektom Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013
4Umenie
 4.1Divadlo a tanec
 4.2Hudba
 4.3Výtvarné umenie, úžitkové umenie, fotografia, dizajn, architektúra
 4.4Medziodborové profesionálne kultúrne aktivity (podujatia, ktoré sú súhrnom aktivít viacerých druhov umenia)
 4.5Literatúra a knižná kultúra
 4.6Podpora tvorby a aktivít umelcov do 35 rokov
 4.7Tvorba a aktivity reflektujúce 1150. výročie príchodu Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy
5Pro Slovakia
 5.1Prezentácia umenia a kultúry v zahraničí
 5.2Mobilita umelcov a kultúrnych pracovníkov, medzinárodná spolupráca v oblasti kultúry
 5.3Spolufinancovanie projektov, ktoré získali podporu z medzinárodných zdrojov
6Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva
 6.1Živá kultúra
 6.2Periodická tlač
 6.3Neperiodická tlač
7Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť
 7.1Prehliadky, festivaly, súťaže
 7.2Edukačné aktivity
 7.3Vznik a prezentácia tvorby
 7.4Vedecko-výskumná a publikačná činnosť
 7.5Postupové krajské a celostátně súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti
 7.6Cyril a Metod a 1150. výročie ich príchodu na územie Veľkej Moravy
8Kultúrne poukazy
 8.1Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl ku kultúrnym hodnotám - zriaďovatelia škôl
 8.2Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl ku kultúrnym hodnotám - kultúrne inštitúcie