hlavná stránka → štatistiky 
Dotácie MK SR

Štatistiky 2014


počet žiadostí evidovaných na ministerstve: 8564
celková výška požadovanej dotácie:72 379 313 Eur
(2 180 499 183 Sk)
celková výška schválenej dotácie: 18 526 419 Eur
(558 126 899 Sk)
Zoznam žiadostí podľa programu


1Obnovme si svoj dom
účel poskytnutia dotácie: ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva
 1.1Obnova kultúrnych pamiatok
 1.2Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
 1.3Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu
 1.4Obnova a konzervácia torzálnej architektúry
 1.5Národný cintorín v Martine
2Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií
účel poskytnutia dotácie: ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva
 2.1Knižnice a knižničná činnosť
 2.2Múzeá a galérie
 2.3Ochrana kultúrneho dedičstva
 2.4Akvizícia múzeí a galérií
 2.5Akvizícia knižníc
3Európske hlavné mesto kultúry 2013 - Košice
účel poskytnutia dotácie: čiastkové projekty súvisiace s projektom Európske hlavné mesto kultúry 2014
 3.1Podpora kľúčových podujatí a dlhodobých rozvojových projektov Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013
 3.2Podpora sprievodných podujatí a projektov súvisiacich s projektom Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013
4Umenie
účel poskytnutia dotácie: tvorba a šírenie umeleckých diel a ich reflexií; vzdelávací program v kultúre
 4.1Divadlo a tanec
 4.2Hudba
 4.3Výtvarné umenie, úžitkové umenie, fotografia, dizajn, architektúra
 4.4Medziodborové profesionálne kultúrne aktivity (podujatia, ktoré sú súhrnom aktivít viacerých druhov umenia)
 4.5Literatúra a knižná kultúra
 4.6Podpora tvorby a aktivít umelcov do 35 rokov
 4.7Tvorba a aktivity reflektujúce 1150. výročie príchodu Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy
5Pro Slovakia
účel poskytnutia dotácie: podpora medzinárodnej spolupráce v oblasti kultúry; podpora projektu, na ktorého realizáciu získal žiadateľ grant z Európskej únie, prostredníctvom programu vytvoreného Európskou úniou pre kultúrne odvetvia a kultúrne subjekty, ak takýto projekt prispieva k praktickej realizácii cieľov Európskej únie vo vzťahu k Slovenskej republike
 5.1Prezentácia umenia a kultúry v zahraničí
 5.2Mobilita umelcov a kultúrnych pracovníkov, medzinárodná spolupráca v oblasti kultúry
 5.3Spolufinancovanie projektov, ktoré získali podporu z medzinárodných zdrojov
6Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva
účel poskytnutia dotácie: kultúrna aktivita zdravotne postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva
 6.1Živá kultúra
 6.2Periodická tlač
 6.3Neperiodická tlač
 6.4Neformálne vzdelávanie v oblasti kultúry osôb so zdravotným postihnutím
7Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť
účel poskytnutia dotácie: kultúrna tvorivosť a voľnočasová kultúrna aktivita; vzdelávací program v kultúre
 7.1Prehliadky, festivaly, súťaže
 7.2Edukačné aktivity
 7.3Vznik a prezentácia tvorby
 7.4Vedecko-výskumná a publikačná činnosť
 7.5Postupové krajské a celostátně súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti
8Kultúrne poukazy
účel poskytnutia dotácie: sprístupňovanie kultúrnych hodnôt žiakom základných škôl, žiakom stredných škôl a pedagogickým zamestnancom základných škôl a stredných škôl
 8.1Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl ku kultúrnym hodnotám - zriaďovatelia škôl
 8.2Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl ku kultúrnym hodnotám - kultúrne inštitúcie
Voľba:
-úvodná stránka
-podať žiadosť
-príručka k registrácii
-štatistiky pre verejnosť
Kontakt:
Ministerstvo kultúry SR
Nám. SNP 33
813 31 Bratislava
Úradné hodiny v podateľni:
Pondelok – piatok
8.00 – 12.00, 12.30 – 15.00


Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora |  © aSc 2005-2021