Štatistiky 2016


počet žiadostí evidovaných na ministerstve: 4581
celková výška požadovanej dotácie:33 970 248 Eur
(1 023 387 691 Sk)
celková výška schválenej dotácie: 9 086 254 Eur
(273 732 488 Sk)


Zoznam žiadostí podľa programu


1Obnovme si svoj dom
účel poskytnutia dotácie: ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva
 1.1Obnova kultúrnych pamiatok
 1.2Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
 1.3Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu
 1.4Obnova a konzervácia torzálnej architektúry a historických parkov
 1.5Národný cintorín v Martine
2Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva
účel poskytnutia dotácie: ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva
 2.1Živá kultúra
 2.2Periodická tlač
 2.3Neperiodická tlač
 2.4Neformálne vzdelávanie v oblasti kultúry osôb so zdravotným postihnutím
3Kultúrne poukazy
účel poskytnutia dotácie: čiastkové projekty súvisiace s projektom Európske hlavné mesto kultúry 2016
 3.1Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl ku kultúrnym hodnotám - zriaďovatelia škôl
 3.2Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl ku kultúrnym hodnotám - kultúrne inštitúcie