Hlavná stránka -> KK -> Knižnično - informačné služby ... 
Kultúrne podujatia
vyhľadávanie: vyhľadať
Prihlás | RSS 

viac fotografií z podujatia...

Knižnično - informačné služby v Krajskej knižnici v Žiline

Autor: Krajská knižnica v Žiline
typ: Iné
Podujatie je určené pre deti

KNIŽNIČNO-INFORMAČNÝ FOND:
Projekty akvizície knižničného fondu a skvalitnenia knižnično-informačných služieb Krajskej knižnice v Žiline z verejných zdrojov podporili: Fond na podporu umenia (hlavný partner) a Žilinský samosprávny kraj.

Knihy:
* odborná a krásna literatúra pre deti a dospelých,
* výberovo skriptá a vysokoškolské učebnice,
* cudzojazyčná literatúra - literatúra v anglickom, nemeckom, českom, francúzskom, poľskom, ruskom a španielskom jazyku.

Periodiká:
* slovenská a zahraničná periodická tlač, denná tlač, odborné a populárno-náučné časopisy.

Elektronické dokumenty:
* elektronické knihy a periodiká
* bázy dát dostupné online
* čítačky e-kníh k zapožičaniu

Zvukové knihy
* zvukové nahrávky kníh pre zdravotne znevýhodnených (MP3 prehrávače zvukových kníh k zapožičaniu)

Iné:
* spoločenské hry, hračky a fond pre zdravotne znevýhodnené deti (didaktické pomôcky, hmatové knihy, fond montessori hračiek a iné)


SLUŽBY:
* prezenčné a absenčné výpožičky z fondu knižnice (knihy a periodiká)
* MVS - dokumenty iných knižníc formou medziknižničnej výpožičnej služby,
* reprografické - kopírovanie z materiálov fondu knižnice,
* tlač a skenovanie dokumentov,
* rešeršné - vypracovanie rešerší z katalógu knižnice a externých zdrojov,
* bibliograficko-informačné - poskytovanie bibliografických a faktografických informácií,
* Internet - sprístupňovanie internetu pre verejnosť,
* verejný prístupový bod k internetu pre nevidiacich a slabozrakých
* letná čitáreň - prezenčné výpožičky periodík počas letných mesiacov, parčík s prvkami ihriska pre rodiny s deťmi

Úsek regionálnej bibliografie:
* informácie o histórii a súčasnom dianí v regióne, jeho osobnostiach, udalostiach a iných reáliách
* báza dát článkov a materiály knižného a neknižného charakteru s regionálnou tematikou
* vydávanie bibliografických materiálov

Britské Centrum:
* viac ako 7 500 kníh a iných nosičov v angličtine
* moderné učebné a študijné materiály a viacúrovňové knihy k výučbe angličtiny
* súčasná anglická beletria
* odborná literatúra a časopisy v angličtine
* aktivity: čitateľské kluby (Readers´ groups), workshopy pre učiteľov anglického jazyka, zážitkové čítanie pre najmenšie deti v angličtine

Knižnica bez bariér:
* úplne debarierizovaná centrálna budova knižnice
* zvukové knihy pre zdravotne znevýhodnených
* fond didaktických pomôcok a hmatových kníh pre zdravotne znevýhodnené deti
* verejný prístupový bod k internetu pre nevidiacich a slabozrakých
* donášková služba kníh a časopisov pre imobilných čitateľov na požiadanie na adresu bydliska
* počítačové kurzy a tréningy pamäti pre seniorov a znevýhodnených

Kontaktné a informačné miesto Úradu priemyselného vlastníctva SR:
* základné informácie o činnosti, informačné materiály a kontakty inštitúcie pre podnikateľov a širokú verejnosť

Otváracie hodiny centrálnej knižnice:
Pondelok: 7.00 – 18.00
Utorok: 7.00 – 18.00
Streda: 11.00 – 19.00
Štvrtok: 7.00 – 18.00
Piatok: 7.00 – 18.00
Sobota: 9.00 – 13.00

Kontakt:
Krajská knižnica v Žiline
Ul. A. Bernoláka 47
011 77 Žilina

Riaditeľka:
Mgr. Katarína Šušoliaková

http://www.krajskakniznicazilina.sk
e-mail: kniznica@krajskakniznicazilina.sk

Výpožičný pult: 041/7233090
Úsek odbornej literatúry: 041/7645622
Riaditeľka: 041/7232 765
Odborné oddelenia: 041/7232745
Pobočka Vlčince: 041/5656450

Miesto konania: KK, Bernolákova 47, Žilina

Cena lístka:
Dospelí zamestnaní : 5.00 EUR (150.63 Sk)
Študenti SŠ a VŠ: 3.00 EUR (90.38 Sk)
Deti od 6 do 15 rokov : 2.00 EUR (60.25 Sk)
Predškoláci a deti do 6 rokov : 0.00 EUR (0.00 Sk)
Cena je stanovená ako ročné zápisné, platí sa jedenkrát za rok.


KP
inštitúcia prijíma kultúrne poukazy

nenašli sa žiadne podujatia spĺňajúce kritéria výberu