Hlavná stránka -> KK -> Knižnično - informačné služby ... 
Kultúrne podujatia
vyhľadávanie: vyhľadať
Prihlás | RSS 

viac fotografií z podujatia...

Knižnično - informačné služby v Krajskej knižnici v Žiline

Autor: Krajská knižnica v Žiline
typ: Iné
Podujatie je určené pre deti

KNIŽNIČNO-INFORMAČNÝ FOND:
Projekty akvizície knižničného fondu a skvalitnenia knižnično-informačných služieb Krajskej knižnice v Žiline z verejných zdrojov podporili: Fond na podporu umenia (hlavný partner) a Žilinský samosprávny kraj.

Knihy:
* odborná a krásna literatúra pre deti a dospelých,
* výberovo skriptá a vysokoškolské učebnice,
* cudzojazyčná literatúra - literatúra v anglickom, nemeckom, českom, francúzskom, poľskom, ruskom a španielskom jazyku.

Periodiká:
* slovenská a zahraničná periodická tlač, denná tlač, odborné a populárno-náučné časopisy.

Elektronické dokumenty:
* elektronické knihy a periodiká
* bázy dát dostupné online
* čítačky e-kníh k zapožičaniu

Zvukové knihy
* zvukové nahrávky kníh pre zdravotne znevýhodnených (MP3 prehrávače zvukových kníh k zapožičaniu)

Iné:
* spoločenské hry, hračky a fond pre zdravotne znevýhodnené deti (didaktické pomôcky, hmatové knihy, fond montessori hračiek a iné)


SLUŽBY:
* prezenčné a absenčné výpožičky z fondu knižnice (knihy a periodiká)
* MVS - dokumenty iných knižníc formou medziknižničnej výpožičnej služby,
* reprografické - kopírovanie z materiálov fondu knižnice,
* tlač a skenovanie dokumentov,
* rešeršné - vypracovanie rešerší z katalógu knižnice a externých zdrojov,
* bibliograficko-informačné - poskytovanie bibliografických a faktografických informácií,
* Internet - sprístupňovanie internetu pre verejnosť,
* verejný prístupový bod k internetu pre nevidiacich a slabozrakých
* letná čitáreň - prezenčné výpožičky periodík počas letných mesiacov, parčík s prvkami ihriska pre rodiny s deťmi

Úsek regionálnej bibliografie:
* informácie o histórii a súčasnom dianí v regióne, jeho osobnostiach, udalostiach a iných reáliách
* báza dát článkov a materiály knižného a neknižného charakteru s regionálnou tematikou
* vydávanie bibliografických materiálov

Britské Centrum:
* viac ako 7 500 kníh a iných nosičov v angličtine
* moderné učebné a študijné materiály a viacúrovňové knihy k výučbe angličtiny
* súčasná anglická beletria
* odborná literatúra a časopisy v angličtine
* aktivity: čitateľské kluby (Readers´ groups), workshopy pre učiteľov anglického jazyka, zážitkové čítanie pre najmenšie deti v angličtine

Knižnica bez bariér:
* úplne debarierizovaná centrálna budova knižnice
* zvukové knihy pre zdravotne znevýhodnených
* fond didaktických pomôcok a hmatových kníh pre zdravotne znevýhodnené deti
* verejný prístupový bod k internetu pre nevidiacich a slabozrakých
* donášková služba kníh a časopisov pre imobilných čitateľov na požiadanie na adresu bydliska
* počítačové kurzy a tréningy pamäti pre seniorov a znevýhodnených

Kontaktné a informačné miesto Úradu priemyselného vlastníctva SR:
* základné informácie o činnosti, informačné materiály a kontakty inštitúcie pre podnikateľov a širokú verejnosť

Otváracie hodiny centrálnej knižnice:
Pondelok: 7.00 – 18.00
Utorok: 7.00 – 18.00
Streda: 11.00 – 19.00
Štvrtok: 7.00 – 18.00
Piatok: 7.00 – 18.00
Sobota: 9.00 – 13.00

Kontakt:
Krajská knižnica v Žiline
Ul. A. Bernoláka 47
011 77 Žilina

Riaditeľka:
Mgr. Katarína Šušoliaková

http://www.krajskakniznicazilina.sk
e-mail: kniznica@krajskakniznicazilina.sk

Výpožičný pult: 041/7233090
Úsek odbornej literatúry: 041/7645622
Riaditeľka: 041/7232 765
Odborné oddelenia: 041/7232745
Pobočka Vlčince: 041/5656450

Miesto konania: KK, Bernolákova 47, Žilina

Cena lístka:
Dospelí zamestnaní : 5.00 EUR (150.63 Sk)
Študenti SŠ a VŠ: 3.00 EUR (90.38 Sk)
Deti od 6 do 15 rokov : 2.00 EUR (60.25 Sk)
Predškoláci a deti do 6 rokov : 0.00 EUR (0.00 Sk)
Cena je stanovená ako ročné zápisné, platí sa jedenkrát za rok.


GS KP
inštitúcia prijíma kultúrne poukazy
podujatie bolo podporené Ministerstvom kultúry SR

nenašli sa žiadne podujatia spĺňajúce kritéria výberu