hlavná stránka 
štatistiky  MK SR
   

Štatistiky MK SR za rok 2008


Vážený respondent,

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vykonáva ročné štatistické zisťovanie za účelom získania informácií o činnosti verejných, vedeckých a špeciálnych knižníc v Slovenskej republike. Toto zisťovanie je súčasťou Programu štátnych štatistických zisťovaní schváleného na roky 2006 - 2008. V záujme zabezpečenia objektívnych výsledkov zisťovania Vás žiadame o úplné a pravdivé vyplnenie štatistického formulára podľa metodických vysvetliviek a o jeho doručenie v stanovenom termíne organizácii uvedenej na tomto formulári. Spravodajská povinnosť vyplniť štatistický formulár Vám vyplýva z § 18 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. Ak Vaša organizácia v sledovanom období nevykonávala žiadnu činnosť alebo nevykonávala činnosť, ktorá je predmetom tohto štatistického zisťovania, predložte nevyplnený výkaz s písomným uvedením dôvodu. Uvedené dôverné údaje sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Ďakujeme Vám za ich včasné poskytnutie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Zoznam knižníc vedený na MK SR


Ročný výkaz KULT 10-01 o knižnici za rok 2008


Pre správne fungovanie výkazu je potrebné mať v prehliadači povolený Javascript a nainštalovaný prehliadač RTF dokumentov (napr. Microsoft Word alebo OpenOffice.org Writer).


Zobrazenia výkazu podľa kódu:

        

Prihlásenie:
meno:

heslo:


zabudli ste heslo?

Voľba:
- úvodná stránka
- návod
- vzorový formulár


- Kontakt:
Ministerstvo kultúry SR
statistika@culture.gov.sk


  2008  © aSc 2008