hlavná stránka 
štatistiky  MK SR
  prihlásenie  

Štatistiky MK SR za rok 2014


Vážený respondent,

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vykonáva ročné štatistické zisťovanie za účelom získania informácií o činnosti verejných, vedeckých a špeciálnych knižníc v Slovenskej republike. Toto zisťovanie je súčasťou Programu štátnych štatistických zisťovaní schváleného na roky 2012 - 2014. V záujme zabezpečenia objektívnych výsledkov zisťovania Vás žiadame o úplné a pravdivé vyplnenie štatistického formulára podľa metodických vysvetliviek a o jeho doručenie v stanovenom termíne organizácii uvedenej na tomto formulári. Spravodajská povinnosť vyplniť štatistický formulár Vám vyplýva z § 18 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. Ak Vaša organizácia v sledovanom období nevykonávala žiadnu činnosť alebo nevykonávala činnosť, ktorá je predmetom tohto štatistického zisťovania, predložte nevyplnený výkaz s písomným uvedením dôvodu. Uvedené dôverné údaje sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Ďakujeme Vám za ich včasné poskytnutie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Zoznam knižníc vedený na MK SR


Ročný výkaz KULT 10-01 o knižnici za rok 2014 (nahrávanie nového výkazu)


Pre správne fungovanie výkazu je potrebné mať v prehliadači nainštalovaný plugin pre prezeranie PDF dokumentov (napr. Adobe Acrobat Reader).


Zobrazenia zaevidovaného výkazu podľa kódu (len na čítanie)

        

Voľba:
- úvodná stránka


- Kontakt:
Národné osvetové centrum
odbor výskumu a štatistiky
Nám. SNP 12
812 34 Bratislava
statistika@nocka.sk

Ministerstvo kultúry SR
Nám. SNP 33
813 31 Bratislava
MINISTERSTVO KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY | Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora a správa obsahu